Short Breaks

3N Samahita Yoga & De-Stress

Yovada
SPECIAL
OFFER

Thailand  |  Koh Samui
3N Samahita Yoga & De-Stress

Ongoing Retreat

FROM SPECIAL OFFER PRICE

613 USD   818 USD
5N Samahita Yoga & De-Stress

Yovada
SPECIAL
OFFER

Thailand  |  Koh Samui
5N Samahita Yoga & De-Stress

Ongoing Retreat

FROM SPECIAL OFFER PRICE

983 USD   1310 USD
5N Samahita Yoga & Detox Retreat

Yovada
SPECIAL
OFFER

Thailand  |  Koh Samui
5N Samahita Yoga & Detox Retreat

Ongoing Retreat

FROM SPECIAL OFFER PRICE

983 USD   1310 USD
5N Samahita Yoga, Wellness & Spa

Yovada
SPECIAL
OFFER

Thailand  |  Koh Samui
5N Samahita Yoga, Wellness & Spa

Ongoing Retreat

FROM SPECIAL OFFER PRICE

808 USD   1078 USD
3N Vikasa Yoga Vacation
Thailand  |  Koh Samui
3N Vikasa Yoga Vacation

Ongoing Retreat

FROM

258 USD  
5 Night Vikasa Yoga Vacation
Thailand  |  Koh Samui
5 Night Vikasa Yoga Vacation

Ongoing Retreat

FROM

429 USD  
4N Absolute Signature Detox
Thailand  |  Koh Samui
4N Absolute Signature Detox

Ongoing Retreat

FROM

1375 USD  
6N Absolute Signature Detox
Thailand  |  Koh Samui
6N Absolute Signature Detox

Ongoing Retreat

FROM

1916 USD  
5N Absolute Sanctuary Yoga Retreat
Thailand  |  Koh Samui
5N Absolute Sanctuary Yoga Retreat

Ongoing Retreat

FROM

1684 USD  
6N Absolute Sanctuary Be Fit
Thailand  |  Koh Samui
6N Absolute Sanctuary Be Fit

Ongoing Retreat

FROM

1916 USD  
4 Day Thanyapura Detox
Thailand  |  Phuket
4 Day Thanyapura Detox

Ongoing Retreat

FROM

1093 USD  
4 Day Thanyapura Mind Balance
Thailand  |  Phuket
4 Day Thanyapura Mind Balance

Ongoing Retreat

FROM

1326 USD  
3N Absolute Sanctuary Spa & Yoga
Thailand  |  Koh Samui
3N Absolute Sanctuary Spa & Yoga

Ongoing Retreat

FROM

1157 USD