Short Breaks

3N Samahita Yoga & De-Stress

Yovada
SPECIAL
OFFER

Thailand  |  Koh Samui
3N Samahita Yoga & De-Stress

Ongoing Retreat

FROM SPECIAL OFFER PRICE

604 USD   806 USD
5N Samahita Yoga & De-Stress

Yovada
SPECIAL
OFFER

Thailand  |  Koh Samui
5N Samahita Yoga & De-Stress

Ongoing Retreat

FROM SPECIAL OFFER PRICE

969 USD   1291 USD
5N Samahita Yoga & Detox Retreat

Yovada
SPECIAL
OFFER

Thailand  |  Koh Samui
5N Samahita Yoga & Detox Retreat

Ongoing Retreat

FROM SPECIAL OFFER PRICE

969 USD   1291 USD
5N Samahita Yoga, Wellness & Spa

Yovada
SPECIAL
OFFER

Thailand  |  Koh Samui
5N Samahita Yoga, Wellness & Spa

Ongoing Retreat

FROM SPECIAL OFFER PRICE

797 USD   1062 USD
3N Vikasa Yoga Vacation
Thailand  |  Koh Samui
3N Vikasa Yoga Vacation

Ongoing Retreat

FROM

254 USD  
5 Night Vikasa Yoga Vacation
Thailand  |  Koh Samui
5 Night Vikasa Yoga Vacation

Ongoing Retreat

FROM

423 USD  
4N Absolute Signature Detox
Thailand  |  Koh Samui
4N Absolute Signature Detox

Ongoing Retreat

FROM

1324 USD  
6N Absolute Signature Detox
Thailand  |  Koh Samui
6N Absolute Signature Detox

Ongoing Retreat

FROM

1843 USD  
5N Absolute Sanctuary Yoga Retreat
Thailand  |  Koh Samui
5N Absolute Sanctuary Yoga Retreat

Ongoing Retreat

FROM

1614 USD  
6N Absolute Sanctuary Be Fit
Thailand  |  Koh Samui
6N Absolute Sanctuary Be Fit

Ongoing Retreat

FROM

1843 USD  
4 Day Thanyapura Detox
Thailand  |  Phuket
4 Day Thanyapura Detox

Ongoing Retreat

FROM

1077 USD  
4 Day Thanyapura Mind Balance
Thailand  |  Phuket
4 Day Thanyapura Mind Balance

Ongoing Retreat

FROM

1306 USD  
3N Absolute Sanctuary Spa & Yoga
Thailand  |  Koh Samui
3N Absolute Sanctuary Spa & Yoga

Ongoing Retreat

FROM

1110 USD