India  |  Goa

26 Day 200hr Yin Yoga Teacher Training

Feb 5 - Mar 2, 2019

India  |  Goa

12 Day 100Hr Yin Yoga Teacher Training

Feb 17 - 28, 2019

Sri Lanka  |  Southern Province

12 Day 100hr Yin Yoga Teacher Training, with Annie Au

Feb 18 - Mar 1, 2019

Sri Lanka  |  Southern Province
USA  |  Florida

22Hr Yin & Restorative Yoga Teacher Training

Feb 21 - 24, 2019